Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
25 de desembre de 2006
Novetats  
   
Quan l'ús no sexista de la llengua ens fa dir el que va no volem dir
Contrastant
   
 

En aquest article comentarem diverses solucions lingüístiques utilitzades en un cartell editat per la Secretaria General de Joventut del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya per estimular la participació dels estudiants de secundària a les eleccions de delegats del curs 2006-2007.

La figura del/la delegat/da és important, però cal la col·laboració de tots

En aquesta oració cal remarcar el fet que s'evita d'utilitzar la forma masculina dels substantiu delegat com a genèric, però, en canvi, no es fa el mateix amb el pronom tots. La primera raó que se'ns acut per explicar aquesta falta de coherència és que es tracta d'un oblit. Fins i tot les persones més conscienciades han estat educades en l'ús sexista de la llengua i, per tant, és molt fàcil que caiguin, elles també, en els paranys que intenten evitar. Ara bé, davant d'aquesta situació ens preguntem si és possible fer un ús no sexista de la llengua. Són tants els mots que tenen forma masculina i femenina, que si cada vegada que n'apareix un emprem les dues formes, els textos poden esdevenir il·legibles. Per això es produeixen oblits com el que acabem d'assenyalar. L'ús no sexista de la llengua topa frontalment amb un principi bàsic de l'ús lingüístic, que és el de l'economia, és a dir, el de dir les coses amb el mínim nombre possible de paraules. A més, la utilització per escrit de signes gràfics com la barra diagonal seguida de la terminació femenina del mot en dificulta molt la lectura. Si es vol fer un ús no sexista de la llengua, l'oració composta que hem analitzat s'hauria d'escriure així:

La figura del delegat i la delegada és important, però cal la col·laboració de tothom

En aquesta proposta hom continua fent un ús redundant i antieconòmic de la llengua, però, com a mínim, no hi ha cap incoherència ni cap entrebanc per a la lectura.

El segon fragment que ens ha cridat l'atenció és el següent:

Tria un bon delegat i una bona delegada

Segons la normativa que regula les eleccions de delegats a l'ensenyament secundari, cada grup d'alumnes ha d'escollir una persona per exercir la funció delegada. El cartell de la Secretaria de la Joventut, per tant, incita els estudiants de secundària a incomplir la normativa del Departament d'Educació, ja que diu que s'han d'escollir dues persones i que, a més, una ha de ser de sexe masculí i l'altra de sexe femení.

En realitat, tots sabem que no era aquesta la intenció dels redactors del text del cartell. El que volien dir és que s'ha de triar una persona que representi el grup i que aquesta persona pot ser un noi o una noia. El problema és que en comptes de la conjunció disjuntiva o utilitzen la copulativa i, de manera que el missatge canvia substancialment: el que diu és que s'han de triar dues persones, de les quals una ha de ser un noi i l'altra una noia. El problema, doncs, és de desconeixement o de mal ús del codi. Ara bé, aquest mal ús no s'hauria produït si no hagués existit la voluntat d'eludir l'ús del masculí com a genèric.

És legítim procurar fer un ús no sexista de la llengua i encara més ho és fer-ho als centres escolars. Ara bé, cal ser molt curosos amb les solucions lingüístiques que s'adopten. S'ha de procurar de totes passades que les fórmules no sexistes siguin el màxim de respectuoses possible amb el principi d'economia del llenguatge, que no dificultin la lectura dels textos, que no violentin el codi de la llengua i que no alterin els missatges.