Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
ç
 © Magma3
 
1 de juny de 2005
Novetats  
   
Societat, llengua i Estatut
Albert Bastardas
  Avui, 1 de juny de 2005
   
 


Els darrers i accelerats canvis en la composició demolingüística de la societat catalana posen damunt de la taula l'absoluta necessitat d'una revisió dels principis d'organització lingüística fins ara prevalents. Si la situació, quant a origen lingüístic, era ja de fràgil equilibri entre el grup d'origen autòcton i el conjunt de persones procedents o descendents de les migracions castellanoparlants del segle XX, els moviments de població d'aquests darrers anys poden desequilibrar la balança cap al castellà, ja que contribueixen a l'augment de l'ús d'aquesta llengua i fan més insegura l'estabilitat lingüística del conjunt d'origen catalanoparlant. No solament és el fet de la magnitud que han pres les migracions de persones procedents de l'Amèrica Llatina, sinó també que, majoritàriament, les que han vingut des d'altres llocs també tendeixen a adoptar la llengua castellana com a idioma més habitual de comunicació amb la societat receptora. Ja sigui perquè viuen més aviat en zones de predomini castellanoparlant, bé perquè les persones d'origen catalanoparlant també se'ls adrecen en castellà, o bé perquè l'immigrant -que avui és aquí però que no sap on serà demà- tendeix a invertir en la llengua de més extensió comunicativa i/o que veu més útil i predominant, el cert és que l'evolució sociolingüística de la societat catalana és força complexa.

Superats amb escreix els llindars en què -amb el temps- es donava per osmosi social natural la bilingüització en català de les persones que arribaven d'altres cultures, el curs de la situació actual pot dependre en gran part de com es puguin canviar els hàbits lingüístics de les persones que viuen a Catalunya i, en especial, de quins principis comuns d'organització lingüística s'adoptin. I és aquí, doncs, on pren rellevància especial l'actual procés de reforma de l'Estatut d'Autonomia. Designat per la Constitució espanyola com el lloc on es concreta l'organització lingüística de cada comunitat autònoma, l'Estatut ha de regular sàviament aquests aspectes tot conciliant els diversos interessos presents en la perspectiva d'assegurar un futur mínimament digne per a la llengua nacional i pròpia dels catalans. Fa pocs dies han estat posats a disposició dels ciutadans els treballs de la ponència redactora en primera lectura i val la pena reflexionar, encara que sigui breument, sobre per on van els trets. Em centraré avui en dos aspectes.

1. Es troba a faltar en l'actual redacció del primer article que parla de la matèria ("La llengua pròpia i les llengües oficials") un esment clar als principis que la societat catalana contemporània -i no només les seves institucions- acorda sobre com viure junts lingüísticament, en especial pel que fa als àmbits de les organitzacions no oficials i, en general, als espais socials comuns. El català com a llengua pròpia és qualificat de "normal i preferent" de les administracions i mitjans de comunicació públics i de llengua normalment emprada en l'ensenyament, però, en canvi, no es diu res del seu paper de llengua comuna i d'interrelació social i institucional general. L'actual redactat cau en una excessiva i freda formalitat i, en canvi, no aposta clarament per un pacte de la societat plural catalana a favor de l'ús del català com a llengua habitual general de comunicació, es vingui d'on es vingui i es tingui l'origen que es tingui. Crec que hi falta una aposta de tipus cívic, més en el camp dels valors que no pas en el de la simple formalitat, que reconegui la diversitat existent a la Catalunya actual i posi unes bases clares de la nostra interrelació lingüística. Sense aquest acord clar i català, les importants accions que cal emprendre en molts ineludibles camps (llengua laboral, canvi dels usos interpersonals, etc.) es quedaran sense legitimitat i podran ser impugnades fàcilment.

2. El segon apartat és el dedicat més explícitament a la regulació de l'oficialitat lingüística. (És per això, doncs, que crec que el primer encara queda més fred i poc útil.) Aquí la crítica més important per fer és la reproducció de la qualificació del castellà com a "llengua oficial a tot l'Estat espanyol" que ja és present en l'actual Estatut, que accepta acríticament la interpretació més expansiva de les possibles del mot Estat quan apareix en l'article 3.1 de la Constitució. Com alguns juristes catalans ja han denunciat, la interpretació que deriva d'aquest article una oficialitat "automàtica" i necessària del castellà per a totes les comunitats autònomes i altres institucions públiques oficials no és pas l'única, com el mateix Tribunal Constitucional va sostenir en la sentència de 28-7-1981. Una interpretació que entengués Estat com "només el conjunt de les institucions generals o centrals i llurs òrgans perifèrics" (vg. J.R. Solé, 25 anys de la Constitució, LSC-Llengua, societat i comunicació 2, www.ub.edu/cusc), permetria que, com ocorre a d'altres països com el Canadà i Suïssa, les comunitats autonòmes -i més les de "nacionalitat"- poguessin autoregular-se lingüísticament a partir de les seves situacions sociolingüístiques particulars, i establir els principis lingüístics que internament consensuessin. Repetir aquesta interpretació en el futur Estatut és tancar la porta a una evolució de la interpretació constitucional i continuar legitimant els usos abusius del castellà a Catalunya, és a dir, aquells que té no pas per la presència de la població d'aquest origen sinó pel fet de la interpretació constitucional esmentada. Estem davant d'una oportunitat històrica, la situació sociolingüística no és pas la més òptima per al català, i cal, doncs, que puguem tenir un nou Estatut fet amb rigor i amb resultats eficaços.