El consum d'energia elèctrica durant la vaga general del 20-J

Xavier LuriIntroducció

El grau de seguiment de la vaga general del 20-J ha sigut un tema polèmic per la gran discrepància entre les estimacions de participació donades pels diferents estaments implicats.

Una de les dades utilitzades en aquesta polèmica va ser la disminució del consum elèctric durant la jornada de vaga. Tot i que la seva interpretació en termes de seguiment de la vaga no és immediata, pot constituir un indicador objectiu de l'impacte de la vaga complementari d'altres dades. Tanmateix, aquesta informació s'ha presentat i discutit només de forma superficial als mitjans de comunicació.

Aquest document presenta una anàlisi independent de les dades de consum d'energia elèctrica durant la vaga general del 20-J a partir de la informació disponible a la web de Red Eléctrica EspañolaDades

Les dades de consum energètic diari s'han obtingut a la web de Red Eléctrica Española (REE): http://www.ree.es. En l'apartat "Demanda de energía" es poden descarregar imatges en format jpg de la demanda d'energia a l'estat espanyol en funció del temps. Per exemple, podeu trobar-hi a continuació la imatge corresponent al 20 de juny (20-J), dia de la vaga general.Per aquest estudi s'han comparat les dades de tres setmanes: la setmana de la vaga i les immediatament anteriors i posteriors. S'han escollit aquestes tres setmanes perquè es tracta d’una sèrie temporal propera, amb condicions climàtiques i d'activitat similars al dia en qüestió, que pot permetre estimar quin hauria pogut ser el consum el 20-J si no s'hagués convocat la vaga general.

A la taula següent podeu trobar enllaços a les imatges de consum proporcionades per REE per a les dates indicades:

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

 

 

 

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 Com s'explica més endavant, s'han comparat les dades d'altres dates. A la taula següent podeu trobar-hi els enllaços corresponents.

5-8-2001

12-8-2001

19-8-2001

26-8-2001

 

 

 

 

5-8-2001

1-5-2002

 

 

 

 

 

 Per tal de realitzar una anàlisi estadística de les dades de consum ha sigut necessari convertir aquestes imatges en taules numèriques. Aquesta conversió s'ha fet mitjançant un mostreig manual de les gràfiques contingudes a les imatges. El mostreig s'ha fet amb una resolució temporal d'una hora, amb un error màxim en els valors de consum mostrejats de 250MW. En la figura següent podeu veure-hi una representació gràfica dels valors de mostreig del 20-J. S'hi ha afegit una corba d'interpolació per splines cúbiques que proporciona un ajust suavitzat al consum del dia.Les taules de valors resultants per les dates esmentades es poden descarregar a partir dels enllaços següents:

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

 

 

 

 

 

 

 

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8-2001

12-8-2001

19-8-2001

26-8-2001

 

 

 

 

5-8-2001

1-5-2002

 

 

 

 

 

 

 Anàlisi

Podem iniciar l'anàlisi de les dades mitjançant una inspecció visual de les dades de les tres setmanes de juny entorn de la vaga general. En la imatge següent podeu veure aquesta sèrie temporal, amb els dies laborables marcats en negre, els dissabtes i diumenges en vermell i el dia de la vaga en verd.


En aquesta imatge podem veure que el consum durant el dia de la vaga queda clarament per sota del consum de la resta de dies laborables i a un nivell similar al dels caps de setmana.

Podem quantificar aquesta impressió visual a partir dels consums diaris d'energia d'aquestes tres setmanes, que es poden obtenir integrant les dades de potència instantània de les gràfiques de REE al llarg de tot un dia. Hem fet aquest càlcul mitjançant una integració numèrica de les dades diàries tabulades, els resultats de la qual es presenten a la taula següent. L'error màxim d'aquests càlculs és de +/- 6000 MWh, obtingut a partir de l'error màxim de mostreig de 250MW.

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

 

 

 

 

 

 

 

564.000

596.000

610.000

622.000

625.000

548.000

487.000

 

 

 

 

 

 

 

629.000

656.000

627.000

507.000

630.000

570.000

503.000

 

 

 

 

 

 

 

581.000

637.000

657.000

643.000

629.000

540.000

473.000

 

 

 

 

 

 

 


Consums diaris en MWhA partir d'aquesta taula obtenim els resultats següents pels consums diaris mitjans:

 

Mitjana

Desv. estàndard

Dies laborables (excepte el 20-J)

622.000

26.000

Caps de setmana

520.000

35.000


Consums diaris mitjans en MWhVeiem, per tant, que el consum energètic del 20-J (507.000MWh) està significativament per sota del consum mitjà de la resta de dies laborables escollits com a referència, al nivell de 4.5 desviacions estàndard. En altres termes, la probabilitat que reducció del consum energètic durant el 20-J sigui una fluctuació aleatòria és menor que una entre 100.000. Per contra, el consum és compatible amb el d'un dia de cap de setmana.

Un cop establert que durant el 20-J es va produir una reducció estadísticament significativa del consum energètic anem ara a intentar quantificar en termes relatius aquesta reducció. En altres paraules: la reducció va ser gran o petita?

La primera comparació la podem fer directament a partir de les dades mitjanes anteriors: el dia 20 de juny el consum es va reduir un 18.5% respecte a la mitjana dels dies laborables. Tanmateix aquesta comparació bruta no és l'indicador més escaient per calibrar l'impacte de la vaga.

Efectivament, encara que la vaga hagués tingut un seguiment absolut el consum total no s'hagués reduït a zero. Per tant, la reducció relativa del consum total no es pot considerar una mesura directa de l'impacte de la vaga perquè, encara que aquesta fos per molt seguida, la seva reducció no seria mai del 100%.

Per establir un indicador més realista necessitem una referència de mínims, és a dir, una estimació de quina és la máxima reducció possible del consum. Arribar a aquest mínim seria l'objectiu a assolir per a un èxit absolut (seguiment total i aturada total de la producció) d'una vaga general. La comparació la reducció real del consum amb la màxima reducció possible ens donarà un indicador de l'impacte de la vaga general.

Per poder obtenir aquesta estimació necessitem saber quin es el Consum Mínim d'energia possible durant un dia. Aquest valor reflectiria el "mínim vital" de l'economia de l'Estat Espanyol, l'energia que es consumeix quan l'activitat productiva és mínima. El consum per sobre d'aquest mínim l'anomenarem Consum Productiu i ens interessa, per tant, calcular la reducció del consum productiu respecte d’un dia normal.

Arribats a aquest punt cal dir que per establir aquest mínim cal adoptar algunes hipòtesis i que, per tant, s'introdueixen en l'anàlisi elements que no depenen només de les dades objectives sinó de la nostra elecció de les hipòtesis. Tanmateix, com descriurem a continuació, es poden comparar els resultats segons diferents hipòtesis per veure quina variació poden suposar en funció de la nostra elecció.

Una primera hipòtesi, força extrema, consisteix a suposar que en una situació d'activitat econòmica mínima el consum es manté a nivell del mínim diari durant tota la jornada. A partir de la sèrie temporal que hem obtingut abans podem veure que el mínim diari es situa entorn de 16.000MW de potència (al voltant de les 5h de la matinada d'un diumenge) i, per tant, suposant que aquest mínim es manté al llarg de 24h, el Consum Mínim d'energia seria de 384.000MWh. Descomptant aquest mínim dels valors de consum diari obtenim la taula següent de consums productius per a les tres setmanes de referència:

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

 

 

 

 

 

 

 

180.000

212.000

226.000

238.000

241.000

164.000

103.000

 

 

 

 

 

 

 

245.000

272.000

243.000

123.000

246.000

186.000

119.000

 

 

 

 

 

 

 

197.000

253.000

273.000

259.000

245.000

156.000

89.000

 

 

 

 

 

 

 


Consums productius diaris en MWhA partir de la taula obtenim els següents valors mitjans:

 

Mitjana

Desv. estàndard

Dies laborables (excepte el 20-J)

238.000

26.000

Caps de setmana

136.000

35.000


Consums productius diaris mitjans en MWhPer tant, podem dir que, segons aquesta primera hipòtes, el 20-J el Consum Productiu es va reduir un 48.3% respecte la mitjana dels dies laborables.

Com hem dit, aquesta és una hipòtesi molt extrema. Seria equivalent a suposar que la convocatòria de vaga hauria pogut reduïr durant 24 hores l'activitat fins a una aturada gairebé total, equivalent a la de les 5h de la matinada d'un diumenge, amb la majoria de la població dormint i els serveis públics totalment aturats. Tanmateix, podem dir que aquest valor de reducció constitueix una estimació mínima de la reducció del consum productiu. Podem dir que la vaga va reduir aquest consum ALMENYS EN UN 48%.

A continuació refarem el càlcul amb una hipòtesi més realista, prenent com a referencia dates de les quals sabem que l'activitat a nivell estatal ha sigut mínima. Hem escollit aquestes dates:

Aquestes dates son festivitats a nivell nacional i les hem escollit com a exemple de dies en què l'activitat productiva es redueix significativament. Considerem que constitueixen dies d'activitat econòmica mínima respecte dels quals es pot mesurar l'impacte de la vaga. Com a referència temporal propera, podem també afegir-hi els diumenges que es situen al voltant del 20 de juny.

A la figura següent es poden comparar visualment els consums diaris d'aquestes dates amb el de la mitjana dels dies laborables i els del 20 de juny.


Nadal 2001


1 de maig 2002


Mitjana diumenges


Cliqueu sobre les imatges per ampliar-lesVeiem en aquestes figures que el menor consum correspon al Primer de Maig de 2002. Prendrem, per tant, el consum diari d'aquesta data com a referència de consum mínim. Integrant numericament les dades d'aquest dia obtenim un consum diari de 445.000MWh.

A partir d'aquesta xifra podem recalcular el consum productiu per a les tres setmanes entorn de la vaga general. Els resultats es presenten a la taula següent:

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

 

 

 

 

 

 

 

119.000

151.000

165.000

177.000

180.000

103.000

42.000

 

 

 

 

 

 

 

184.000

211.000

182.000

62.000

185.000

125.000

58.000

 

 

 

 

 

 

 

136.000

192.000

212.000

198.000

184.000

95.000

28.000

 

 

 

 

 

 

 


Consums productius diaris en MWhA partir de la taula obtenim els següents valors mitjans:

 

Mitjana

Desv. estàndard

Dies laborables (excepte el 20-J)

179.000

25.000

Caps de setmana

75.000

35.000


Consums productius diaris mitjans en MWhPer tant, podem dir que, segons aquesta segona hipòtesi el 20-J, el Consum Productiu es va reduir un 65.4% respecte de la mitjana dels dies laborables.

Aquesta hipòtesi és força més realista que l'anterior. L'aturada de l'activitat econòmica durant la festa del Primer de Maig és generalitzada a tot l'estat i constitueix una bona referència d'activitat mínima. Tanmateix, caldria tenir en compte que les condicions de consum normals de principi de maig no són les mateixes que les de finals de juny; la mitjana de consum en dies laborables de la primera època és mes baixa que en la segona (a causa de factors com, per exemple, l'ús d'aire condicionat).

És possible, per tant, que la xifra del 65.4% subestimi la reducció real. De fet, si realitzem el mateix càlcul prenent com a referència de mínims la mitjana dels diumenges escollits o el Nadal de 2001 el percentatge de reducció resultant és més elevat.Conclusions

L'anàlisi del consum energètic durant la jornada de vaga general del 20 de juny de 2002 porta a les conclusions següents:

  1. La reducció del consum energètic durant el 20-J respecte la mitjana de consum en un dia laborable va ser estadísticament molt significativa. La reducció no va ser casualitat: la vaga general va existir (amb una fiabilitat de més del 99.999%).
  2. Quantificació:


Podem concloure que la vaga general del 20-J va tenir un impacte molt acusat en el consum energètic a l'Estat Espanyol.

Com a nota final cal remarcar que les xifres de reducció de consum donades aquí no es poden transformar directament en xifres de participació. És a dir, una reducció del consum del 65% no implica un índex de participació en la vaga del 65%.