Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
ç
 © Magma3
 
24 d'octubre de 2004
Novetats  
   
De la raó cosmopolita

Josep Gifreu

  Avui, 11 d'octubre de 2004
   
 


Patriotisme o cosmopolitisme? Què pot siginificar avui ser cosmopolita? A Catalunya? A Europa? Hi ha forma de conciliar la raó cosmopolita i les raons del patriotisme? Quines virtuts requereix el viure en un nou entorn, en un nou món, poblat d'estrangers? La qüestió ha adquirit una actualitat lacerant, incòmoda. A Catalunya arrosseguem una vella polèmica entre els defensors dels valors cosmopolites i els defensors de la terra. S'ha acabat el Fòrum de les Cultures a Barcelona i molts es pregunten fins a quin punt aquest festival de la universalitat ha ajudat o no a situar Barcelona, Catalunya i l'espai català en el mapa global. Es prepara el referèndum per aprovar l'anomenada Constitució europea i es fa evident que el nacionalisme d'Estat prima sobre qualsevol altre interès de reconeixement de la diferència.

La invocació del cosmos està de moda. La Caixa, per exemple, ho té clar: acaba d'inaugurar el seu nou museu de la ciència amb el sonor logo de CosmoCaixa. Fa poques setmanes es clausurava amb èxit la biennal de literatura del CCCB amb el títol de Kosmopolis. La polèmica entorn del Fòrum sobre la presència de la cultura catalana es reproduïa en part respecte a la literatura en el cas d'aquesta biennal, com per exemple posaven en relleu els articles molt crítics de D. Sam Abrams a l'AVUI (23-9-04) i d'O. Izquierdo a La Vanguardia (28-9-04). La sensibilitat crítica pel tema general ha planat també sobre el recent debat de política general del Parlament català.

La pregunta sobre què entendre avui per cosmopolitisme no és banal. Gosaria dir que es tracta del debat per excel·lència en les primeres dècades del XXI. La gent del carrer experimenta els nous interrogants sobre les seves seguretats a conseqüència de la constant experiència de l'altre, de l'estrany. Els polítics han d'afrontar les noves realitats dels fluxos migratoris amb discursos i mesures de difícil equilibri. Però, més enllà o més ençà de la vida quotidiana i de les urgències polítiques, a Europa està en marxa un debat de gran calat sobre el que en podríem dir la raó cosmopolita. Quina raó?

La noció o, millor, la il·lusió d'esdevenir ciutadà del món és una vella utopia de la cultura grecoromana i europea, que recorre un llarg trajecte des de sant Agustí a Goethe, passant naturalment per Kant. El somni de la modernitat era fer de la polis un cosmos, i del cosmos una polis. La Il·lustració europea del XVIII pretenia fer convergir els dos mons gràcies a les llums amb què la ciència i la tecnologia havien d'il·luminar el coneixement, la governació, les mentalitats i l'opinió. Kant a nivell teòric i la Revolució Francesa a nivell pràctic van formular les grans raons d'aquella il·lusió. Però, com escrivia i pintava Goya, els somnis de la raó produeixen monstres. El cor i la terra també tenen raons que la raó il·lustrada ignora. Les guerres napoleòniques van provocar l'eclosió del mapa realment modern d'Europa, bastit sobre la retícula d'Estats nació. A partir del XIX, els nacionalismes d'Estat imposen a Europa i -com a extensió del colonialisme europeu- arreu del planeta un mapamundi parcel·lat en Estats nacionals. Així, l'èxit més important del cosmopolitisme europeu es concreta en un sistema universal d'articulació de les sobiranies a través del model únic d'Estat nació. Tot el XIX i tot el XX atempten contra el somni cosmopolita de Kant i del XVIII. La pau perpètua entre cent o dos-cents Estats sobirans és una quimera. Les grans guerres del XX en foren l'herència.

Avui, Europa se sent fatigada de tanta guerra. Vol la pau. Necessita la pau. Però, mentre gestiona la pau entre els seus Estats i envers les potències exteriors, el món ha canviat profundament: les guerres són locals, les fronteres trontollen, la fam augmenta al sud, la riquesa s'acumula al nord, les grans migracions trastornen els mapes i les seguretats. És la globalització, és Internet, és el mercat mundial, és el terror global.

I malgrat el pessimisme dominant, profundament antikantià, a Europa emergeix un debat sobre la raó cosmopolita que té un enorme interès. Filòsofs, sociòlegs, historiadors i escriptors, entre altres intel·lectuals, indaguen i fan propostes per gestionar el present global des del particular. Noms com Derrida, Habermas, Kristeva o Beck, s'interessen per les condicions i les virtuts d'un cosmopolitisme que superi els tòpics compresos sota denominacions com mestissatge, hibridació o tolerància. Ulrich Beck, per exemple, destaca el procés de cosmopolització en què ens trobem immersos i que fa repensar radicalment la societat des de la nostra experiència glocal, un tipus d'experiència en què "les nostres arrels fan d'antenes" per a la percepció de l'altre, per a la "presència imaginada" dels altres i d'altres mons distants. Pel sociòleg alemany, els diversos dilemes que planteja el procés -cosmopolitisme plural o únic?, drets humans universals sense Estat mundial?, patriotisme constitucional versus reconeixement de la diferència?- haurien de ser abordats a través de la "imaginació dialògica", entesa com a capacitat d'explorar creativament les contradiccions entre i a dintre les cultures.

Jacques Derrida i Julia Kristeva, per la seva banda, han coincidit en els darrers anys a vindicar dos vells principis de la tradició europea per fer front a Europa mateix als reptes actuals de l'intercanvi generalitzat via Internet, els mèdia, les migracions o el turisme. El primer és el principi de l'hospitalitat, que Kristeva vincula etimològicament a la definició original grega d'ethos, com a lloc de residència regular i de refugi segur. Derrida ha argumentat el mateix principi en relació amb la tradició medieval europea de la ciutat com a lloc de refugi i d'asil. El segon principi és el del reconeixement mutu, és a dir, el reconeixement recíproc de la diferència cultural com a base del sentit d'identificació i de pertinença. No seria aquest el sentit profund del "patriotisme constitucional" defensat per Habermas? Precisament el 2003, Habermas i Derrida publicaven un famós article conjunt que era tot una crida a una Europa "unida en la seva diversitat".

En fi, el sociòleg Bryan S. Turner ha introduït en el debat la noció de "virtut cosmopolita", que comprèn alhora el respecte per les altres cultures i una actitud irònica envers la pròpia. Seria la condició perquè emergís un sentit de ciutadania global basat no sols en els drets, sinó també en les obligacions i en la virtut. Caldria recuperar la tradició republicana que manté la distinció entre amor al país (patriotisme) i respecte per l'Estat (nacionalisme). Sosté, seguint Mazzini, que l'amor a la terra no sols no és incompatible amb l'amor a la humanitat, sinó que n'és la preparació. Així, el respecte per la diversitat cultural esdevindria la gran virtut cosmopolita, compatible i complementària amb el patriotisme. El problema és què fem amb l'Estat i el seu nacionalisme. I també si és possible un patriotisme sense Estat en un mapamundi dels Estats nació.